Sưu tập Bất Động Sản hàng hiệu Ecopark Sofitel có phải là thú vui của giới siêu giàu?

Giới siêu giàu còn đang bổ sung vào bộ sưu tập của họ một mặt hàng mới: bất động sản...