Lầu Bát Giác – Dấu ấn kiến trúc Cung đình Huế tại Ecopark Sofitel Villa

Cung đình Huế xưa nay nổi tiếng vì sở hữu nhiều kiến trúc mang tính lịch sử. Kiến trúc gắn...